Autorzy

Archiwum

Tematy

Newsletter

Czy powołanie się na prostytucję uchroni przed opodatkowaniem dochodów nieujawnionych?


W świadomości podatników cały czas obowiązuje mit o bardzo prostym sposobie na wytłumaczenie się z tzw. dochodów nieujawnionych. Wynika to z faktu, że w ustawach podatkowych obowiązuje przepis, że opodatkowaniu nie podlegają czynności które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a taką czynnością jest prostytucja. Dlaczego zatem prawie nikt z tego nie korzysta? Dlaczego zatem nie wszyscy się na to powołują? W świadomości społecznej istnieje wyobrażenie że jedyną barierą w powołaniu się na takie czynności jest poczucie wstydu i zażenowania. Nic bardziej mylnego.

 

Gdzie tkwi w takim razie problem?

Problem polega na tym, że o ile przychody z prostytucji faktycznie nie podlegają opodatkowaniu, o tyle podatnik musi udowodnić (za okresy wcześniejsze uprawdopodobnić), że świadczył tego typu usługi. Przy czym należy pamiętać, że uprawdopodobnienie a tym bardziej udowodnienie nie może polegać na wskazaniu prostytucji jako źródła przychodów. Organy w tej sytuacji żądają wskazania miejsc, kwot, danych klientów i nie


19 lipca 2017 10:49

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Nie ujawniłeś dochodów? Masz jeszcze szanse uniknąć 75% podatku!


Podatnik, który nie ujawnia swoich dochodów powinien liczyć się z ryzkiem nałożenia na niego sankcyjnego podatku w wysokości aż 75%. Bardzo często podatnik ma jednak szanse, aby uniknąć 75 – procentowego podatku i zamiast tego zapłacić podatek według tzw. skali (18% lub 32%) lub podatek liniowy (19%). Wystarczy wykazać skąd podatnik miał środki finansowe, których nie zgłosił do opodatkowania.

 

Sankcyjny podatek w wysokości 75 % jest bardzo dużym obciążeniem dla każdego budżetu domowego, w szczególności, że obowiązek jego zapłaty pojawia się zazwyczaj tuż po sfinansowaniu przez podatnika wydatku na dużą kwotę np. zakupu mieszkania. To właśnie czynniki zewnętrzne takie jak nabycie mieszkania lub samochodu są ewidencjonowane przez organy podatkowe i są podstawą do wyliczenia czy podatnik mógł sfinansować zakup z dochodów, które ujawnił przez urzędem skarbowym.

 

Przykładowo podatnik przez 10 lat pracy „na czarno” i nieopodatkowywania dochodów, z zarobionych pieniędzy kupił mieszkanie o wartości 200.000 zł. Były to


13 lipca 2017 09:20

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0

Kiedy pożyczka lub darowizna mogą zostać opodatkowane sankcyjną 20% stawką?


Nieodpowiednie dokumentowanie otrzymanych darowizn czy pożyczek często skutkuje opodatkowaniem ich sanckyjną stawką 20%.

 

Opodatkowanie pożyczek

Umowy pożyczki opodatkowane są co do zasady stawką 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi jednak 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony lub biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. (art. 7 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

 

Opodatkowanie darowizny

Podatek od darowizny oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Opodatkowanie wg skal


3 lipca 2017 14:25

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Nie można przeprowadzać dowodów w czynnościach sprawdzających!


Od 1 stycznia 2016 r. posiadanie przez podatników dochodów nieujawnionych może być weryfikowane w toku czynności sprawdzających. O ile sama idea wydaje się być słuszna, o tyle brak jakichkolwiek regulacji w tym zakresie prowadzi do poważnych naruszeń ze strony organów.

 

Treść przepisu

Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. W przeciwieństwie do pozostałego zakresu czynności sprawdzających brak jest jakichkolwiek dalszych regulacji dotyczących weryfikacji dochodów nieujawnionych w tym trybie.

 

Postępowanie dowodowe

W art. 280 o.p. zawarto odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu IV o.p. zatytułowanego Postępowanie podatkowe. Odesłanie to, o czym organy podatkowe nagminnie zapominają nie obejmuje jednak działu 11 zatytułowanego


26 czerwca 2017 12:06

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Kiedy dane statystyczne zastąpią faktyczne przychody i wydatki?


W toku kontroli lub postępowania w zakresie dochodów nieujawnionych często dochodzi do sytuacji stosowania przez organy podatkowe danych statystycznych w celu ustalenia dochodów i wydatków podatnika. Często organy czynią to nieprawidłowo, ale równie często do niekorzystnego dla siebie zastosowania danych statystycznych doprowadza sam podatnik.

 

 

Zastosowanie danych statystycznych

W pierwszej kolejności należy wskazać, że dane statystyczne nie mnogą służyć do podważania wysokości przychodów lub kosztów podatnika, powinny znaleźć zastosowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy brak jest innej możliwości ustalenia wysokości przychodów (dochodów) lub wydatków. Przykładowo organ nie może przyjąć, że podatnik zaniżył przychód z ponieważ statystycznie średni przychód z tego rodzaju działalności jest kilkukrotnie wyższy

 

 

 

Kiedy dane statystyczne mają zastosowanie?

Co do zasady dane statystyczne znajdą zastosowanie tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to brak wystarczających danych do ustalenia kosztów utrzymania, zastosowanie znajdzie wtedy średni miesięczny przychód na osobę według danych GUS. Drugi to brak możliwości


20 czerwca 2017 11:23

Michał Sroczyński

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy

Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Newsletter: